Home2018-12-13T10:49:34+00:00

Stoppa Gröna Lunds nuvarande expansionsplaner och låt oss skapa något nytt och bättre för Stockholm!

SKRIV UNDER VÅR PROTESTLISTA

Visualisering av expansionen – Det nya Gröna Lund

  • och sympatiserar med organisationen Djurgårdens Vänner (www.djurgardensvanner.org) åsikter/rekommendationer.

Hej Anette,

Djurgården och Stockholm är unikt. Ytterst få världsmetropoler kan stoltsera med en centralt belägen park av dylik magnitud. Jag vill i all korthet framhålla för Dig att jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Skeppsholmsviken (Gröna Lunds utbyggnad). Jag hoppas att Du också tar till Dig av den omfattande kritiken:

  • Undertecknad kan inte acceptera utan protest Gröna Lunds långt gångna planer på utbyggnad, något som dubblerar tivolits vattenlinje och gör nya, hittills mycket imposanta åkattraktioner synliga från stora delar av Stockholms innerstad.
  • Södra Djurgården är del av Nationalstadsparken och klassad som ett riksintresse, vilket innebär att dess natur och kulturhistoriska miljöer skall skyddas mot all form av exploatering som inverkar negativt på skyddsvärdena. Stadsmuséet har varnat för detta.
  • Platsen bör inte muras in utan vara öppen för alla, även för dem som inte har råd att betala de höga entréavgifterna.
  • På ingen annan plats längs centrala Stockholms vattenlinje hade ett sådant bygge med höga, högljudda och högst kommersiella åkattraktioner tillåtits byggas. Nya åkattraktioner om upp till 60 meter höga påverkar Djurgårdens och Stockholms promenadstråk, inlopp och stadssilhuett negativt.
  • Att “strandpromenaden” ersätts med nya permanenta bryggor ute i vattnet strider mot den sedan länge etablerade principen att inte exploatera Stockholms värdefulla vattenspeglar.
  • Bullernivån från planerade åkattraktioner kommer störa Stockholmarna, inte minst de boende och företagarna på Djurgården, Kastellholmen och Skeppsholmen.
  • Lokaltrafiken liksom biltrafiken på Djurgården är redan kraftigt överbelastad. En plan saknas för att hantera en fortsatt ökning i antalet besökare på Djurgården. En realistisk plan för ett bilfritt Djurgården saknas också. Dagens kraftiga trafikstockningar kommer givet en utbyggnad av Gröna Lund att förvärras ytterligare. Medborgare behöver en naturlig och enkel access till skolor, förskolor, bostäder och näringsverksamheten belägen på Djurgården.
  • Gröna Lunds expansion kan komma att innebära ytterligare 10 000 besökare under den tid på året då Södra Djurgården redan är överbelastad utifrån ett buller- och trafikperspektiv. Detaljplanen redogör ej för hur man skall hantera den redan idag ansträngda situationen.

Staden bör se över alternativ för platsen som adresserar ovanstående punkter. Vi är övertygande om att det går och att platsen kan bli unik som destination. Jag är tacksam om Du skriftligen bekräftar att Du har läst mitt mail och mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Planförslaget med höga torn och stålkonstruktioner gynnar inte stadsbilden och stör harmonin i Nationalstadsparken. Stoppa dessa byggplaner! Skicka Ditt brev till Stockholms Stad – redan idag!

Det här tycker vi

Detaljplanen för Skeppsholmsviken, som möjliggör en utbyggnad av Gröna Lund, missgynnar Stockholms stadsbild. Många nya höga åkattraktioner kommer att störa stadssilhuetten, Stockholms inlopp och promenadstråk. Nationalstadsparken som inhyser Södra Djurgården är klassad som ett riksintresse. Det innebär att dess natur och kulturhistoriska miljöer skall skyddas mot all form av exploatering som inverkar negativt på skyddsvärdena. Stockholm behöver något nytt som stärker stadens attraktionskraft. Vi anser att det är stadens moraliska skyldighet mot skattebetalarna att se över olika förslag och i slutändan välja det bästa av flera olika alternativ. Det har inte gjorts. Vi säger utlys en tävling!

LÄS MER